Verkoopsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Scania Belgium nv-sa

Privacyverklaring

Versie Benelux 2018.01 d.d. 10-08-2018

Introductie

Een van de kernwaarden bij Scania is respect voor het individu. Dat is de basis waarop U met ons te maken hebt als gewaardeerde relatie, klant, als bezoeker van onze websites, sollicitant, bestuurder van onze voertuigen, of als vertrouwde zakenpartner/leverancier die diensten aan ons levert om ons te helpen bij het aanbieden van duurzame transportoplossingen.

We streven ernaar om Uw persoonlijke gegevens met dezelfde eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen als we met onze eigen gegevens zouden doen. We zullen Uw gegevens nooit verkopen. Soms maken we gebruik van vertrouwde zakelijke partners om ons te helpen onze producten en diensten te leveren; in die gevallen delen we Uw gegevens met deze partners, maar zullen we ervoor zorgen dat zij Uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen.

Met deze privacyverklaring willen we U informeren welke persoonlijke gegevens we mogelijk verwerken, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat Uw rechten en Uw privacy worden gewaarborgd. Wanneer U hier vragen of zorgen over hebt, kunt U ons altijd bereiken via de mail op BNL.GDPR@Scania.com of kun U contact opnemen met Uw Scania-vertegenwoordiger.

Deze Privacyverklaring is opgebouwd uit verschillende paragrafen. Een overzicht hiervan vind U hieronder.

Voor wie is deze Privacyverklaring bedoeld?
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw gegevens?
Welke grondslagen gebruiken wij voor de verwerking van Uw gegevens?
Welke persoonsgegevens verwerken we?
Wat doen wij met Uw gegevens?
Deelt Scania Uw gegevens met derden en waarom?
Waar worden Uw gegevens verwerkt?
Hoe lang worden Uw gegevens bewaard?
Hoe worden Uw gegevens beschermd?
Wat zijn Uw rechten?
Cookies
Heeft het gevolgen als ik mijn persoonsgegevens niet verstrek?
Hoe neem ik contact op met Scania?

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie staat op onze websites.

Voor wie is deze Privacyverklaring bedoeld?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle relaties en leveranciers van Scania  en de klanten die van ons diensten en/of producten afnemen, bijvoorbeeld indien U een Scania  product koopt, least of huurt.

Ook geldt deze privacyverklaring indien U geen klant bent van ons maar wel van onze diensten gebruik maakt, bijvoorbeeld als chauffeur werkzaam bent voor een zakelijke klant en gebruik maakt van één van onze apps of van de services die wij op onze voertuigen bieden. Ook kan het zijn dat U onze website bezoekt, of al dan niet (online) bij ons solliciteert . Ook dan gebruiken wij Uw persoonsgegevens.

Ook voor voormalige relaties geldt deze Privacyverklaring zolang we nog gegevens van U hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw gegevens?

Alle onderdelen van Scania  verwerken persoonsgegevens. Alle ondernemingen die bij deze groep horen, voeren hetzelfde privacy beleid. Zo weet U altijd waar U aan toe bent als U een overeenkomst sluit met een onderdeel van  Scania of op een andere manier contact met  Scania heeft.

Waar wij in deze Privacyverklaring spreken over Scania bedoelen wij de groepsmaatschappijen die persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring verwerken. Dit zijn:

Scania Nederland B.V.
Scania Finance Nederland B.V.
Scania Insurance Nederland B.V.
Scania Belgium N.V.S.A.
Scania Finance Belgium N.V.S.A.
Scania Luxemburg S.A.
Scania Finance Luxemburg S.A.

Uw gegevens worden verwerkt door de Scania onderneming met wie U de overeenkomst hebt gesloten voor het product dat U afneemt of de dienst die U gebruikt  of bij wie U solliciteert. Neemt U bijvoorbeeld een dienst af van Scania Nederland B.V.? Dan is Scania Nederland B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van Uw gegevens. Wilt U weten  welk onderdeel van Scania  verantwoordelijk is voor de verwerking van Uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met dat onderdeel van Scania waar U zaken mee doet.

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij Uw persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 10-08-2018 bekend onder nummer Benelux 2018.01.  Eventuele eerdere versies zijn te bevragen via mailadres BNL.GDPR@scania.com.

Onze actuele versie is te vinden op:

Voor Belgie                      : www.Scania.be

Voor Luxemburg              : www.Scania.lu

Voor Nederland               : www.Scania.nl

Welke grondslagen gebruiken wij voor de verwerking van Uw gegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op één van de rechtsgronden die de wet daarvoor biedt. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de levering van producten of het al dan niet aangaan van een (arbeids)overeenkomst.
Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld het bewaren van gegevens voor de belastingdienst
Gerechtvaardigd belang - waaronder het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, informeren over het gebruik van onze producten en diensten, het voorkomen van fraude; marketing en verkoop
Toestemming – zoals bijvoorbeeld om U persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die Scania  van U heeft.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

a)Accountgegevens

Wij hebben Uw contactgegevens, informatie over door U bestelde diensten/producten en informatie die wij ontvangen als wij contact hebben met elkaar. Wij beschikken over gegevens waarmee we U kunnen identificeren of met U kunnen communiceren. Deze gegevens bevatten onder meer Uw naam, adres, telefoonnummer, kopie van Uw legitimatiebewijs (afhankelijk van de dienst of service, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedatum, taalvoorkeuren, adresgegevens voor levering en andere contactgegevens die we rechtstreeks van U krijgen.

Als U een product koopt dan leggen wij gegevens omtrent de transactie en de/het afgenomen dienst/product vast, zoals het type overeenkomst, de locatie waar U de dienst afneemt, het bezorgadres, de datum van aanschaf en het type van het aangeschafte product.

Om U zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen wij verder bijhouden in welke producten of diensten U geïnteresseerd bent.

Als wij contact hebben met U per telefoon, e-mail, via social media, of op onze kantoorlocaties, kunnen wij het gesprek dat we hebben vastleggen. Dit gaat bijvoorbeeld om de inhoud van een klacht, de interesse in een dienst of product of een vraag over de betaling van een factuur.

Wij beschikken ook over Uw gegevens als U zich aanmeldt voor een informatiedienst (zoals bericht over de beschikbaarheid van een product of een nieuwsbrief) of als U meedoet aan een prijsvraag, een event of wedstrijd.

b)Financiële gegevens

Wij hebben informatie om  de vergoeding voor afgenomen producten en/of diensten bij U in rekening te brengen of om aan U betalingen te doen, zoals Uw  bankrekeningnummer, facturen en creditnota's.

Als U onze diensten gebruikt of onze producten koopt, verzamelen wij gegevens om de abonnementsvergoeding, de gebruikskosten en/of de koopprijs bij U in rekening te kunnen brengen. Dit zijn Uw betaalgegevens, zoals Uw bankrekeningnummer, betaalhistorie en factuurgegevens.

In het kader van kredietwaardigheidsonderzoek krijgen wij van onze zakelijke partners soms gegevens  en Uw betaalgedrag bij andere bedrijven. Daarnaast krijgen wij soms informatie over negatieve registraties, faillissementen, betaalgegevens, verhuizingen, eigendom, adresgegevens, telefoonnummers, socio-demografische data en andere gegevens die nuttig zijn voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets. Wij hebben ook gegevens over U uit openbare bronnen zodat we kunnen zien of U mogelijk failliet bent of in de schuldhulpverlening zit.

c)Gebruiksgegevens

Als U gebruik maakt van onze (ondersteunende)diensten zoals bijvoorbeeld Connected services, ontstaan er door dit gebruik gegevens in ons netwerk zoals locatiegegevens van het voertuig, afgelegde kilometers, etc. Daarnaast hebben we ook data over Uw gebruik van onze diensten en/of producten om U een factuur te kunnen sturen.

Als U onze websites bezoekt of apps gebruikt, leggen wij bepaalde technische gegevens vast zoals Uw IP-adres, de kwaliteit van de verbinding, jouw locatie, het nummer van eventueel geplaatste cookies, gegevens over de computer, het type tablet/smartphone dat U gebruikt en gegevens over (de instellingen van) jouw browser. Ook leggen we vast op welke wijze U gebruik maakt van onze website en apps. Het gaat dan om welke webpagina’s of app-onderdelen U bezoekt, de duur van jouw bezoek, welke gegevens U op onze website of app invoert (zoals in zoekopdrachten en stappen in het bestelproces) en de vorige/volgende bezochte websites en de daarop getoonde advertenties.

d)Audiovisuele gegevens

Wanneer jij onze kantoorlocaties bezoekt of gebruik maakt van onze websites bewaren wij in sommige gevallen jouw (persoons)gegevens in audiovisuele vorm, zoals bewakingsbeelden gemaakt bij Scania-kantoren of opnames van telefoongesprekken met onze klantenservice en buitenlandservice. 

Bijzondere persoonsgegevens

We leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast die te maken hebben met jouw gezondheid, strafrechtelijke zaken, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen, behalve als dit absoluut noodzakelijk is. Dit gebeurt alleen in heel specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer we onderzoek doen naar de dekking onder door ons verstrekte verzekering en eventuele strafrechtelijke gegevens daarvoor relevant zijn. Ook vallen gegevens over fraude onder strafrechtelijke gegevens en die leggen we vast.

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

Hieronder vind U een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen door Scania staan.

a)Om een relatie met U te kunnen aangaan

Als U klant bent of wanneer U een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen of U bij ons solliciteert , hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo hebben we (persoons)gegevens van U nodig om  voor sommige vormen van onze dienstverlening Uw identiteit vast te kunnen stellen (zoals een kopie van Uw identiteitskaart of paspoort). Ook toetsen wij in sommige gevallen Uw kredietwaardigheid om te onderzoeken of U in staat bent Uw financiële verplichtingen onder de overeenkomst met Scania na te komen. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over U gebruiken die wij krijgen via dienstverleners die voor ons kredietchecks uitvoeren, zoals bij voorbeeld Graydon.

b)Verkoop en levering Scania-Producten en diensten

Wanneer U een Scania-product of dienst afneemt, willen wij U goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken Uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met U te  onderhouden en de producten en diensten op het door U gewenste moment en adres aan U te kunnen leveren.

Wilt U meer weten over een bepaald product en/of dienst die U afneemt? Klik dan op de link op een van onze websites Scania.be, Scania.lu of Scania.nl die daarbij hoort; dan krijgt U hier meer informatie over te zien.

i)Verkoop en levering van producten

Reparatie & Onderhoud

iii)Verhuur & Leasing

iv)Connected en Premium Services

v)Trainingen, Coaching & Opleidingen

vi)Verzekeringen

vii)Scania Assistance

c)Facturatie

Wij gebruiken persoonsgegevens om betaling van U te ontvangen als klant om of om  betalingen te verrichten aan U als leverancier. Als U een klant bent van ons, stellen wij op basis van uw gegevens facturen op. Na het sturen van de factuur innen we het bedrag soms via automatische incasso. Hiervoor heeft U dan toestemming gegeven. Als U na herhaalde aanmaning onze factuur niet betaalt, kunnen wij onze vordering uitbesteden of overdragen aan een incassobureau of een andere derden, zoals bijvoorbeeld onze externe juristen. Voor zover nodig voor de incasso en/of overdracht van deze vordering zullen we ook gegevens van U aan het incassobureau of deze derden verstrekken.

d)Persoonlijke marketing op basis van profilering

Wij gebruiken Uw gegevens om met U per e-mail, sms, post en telemarketing te kunnen communiceren over onze (nieuwe) producten en diensten die U mogelijk interessant vindt, door ons georganiseerde evenementen of acties waaraan U kunt deelnemen, zoals promotionele aanbiedingen, prijsvragen of promotionele kansspelen. Ook gebruiken we hiervoor de informatie die we verzamelen via cookies over Uw gedrag op onze websites. Door dit te analyseren kunnen wij onze relaties diensten en producten aanbevelen die aansluiten op hun behoeften.

Wij verkopen Uw gegevens nooit aan derden voor marketing- of verkoopdoeleinden. Wel delen we Uw gegevens voor marketing- of verkoopdoeleinden binnen de Scania onderdelen.

U kunt  altijd aangeven dat U niet wilt dat we Uw gegevens nog langer gebruiken. .

e)Klanttevredenheidsonderzoek

We verwerken Uw gegevens soms bij door ons uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken, bijvoorbeeld door U via sms te vragen om medewerking te verlenen aan het “Happy with Scania”-onderzoek. Op deze manier kunnen wij ons management helpen betere beslissingen te nemen over onze producten en diensten.

f)Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij zijn op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving soms verplicht om gegevens over U aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven. Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en verdragen, moeten wij soms gegevens van U verstrekken aan de officiële autoriteiten op basis van een door hen ingediend verzoek.

g)Archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

h)Website

Wij verzamelen gegevens als U onze website bezoekt en daarop van bepaalde functies gebruik maakt. Zo zult U om Uw e-mailadres en een wachtwoord worden verzocht, indien U de Scania Configurator gebruikt. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen om U toegang te geven tot de Scania Configurator en de functies die daarin beschikbaar zijn. Er wordt geen aanvullende persoonlijke informatie opgeslagen zonder verdere voorafgaande toestemming.

Als U eerder een 'Verzoek voor offerte' hebt ingediend bij Scania , wordt de informatie die is ingediend in het offerteaanvraagformulier opgeslagen en kan deze worden gedistribueerd naar andere Scania entiteiten en/of officiële Scania dealers.

Verkoop en levering producten

Wij verkopen diverse producten zoals trucks en aanverwante producten, alsook merchandise. Wij gebruiken Uw gegevens om ter zake overeenkomsten met U te sluiten en deze uit te voeren en de service te bieden die U van ons mag verwachten.

Reparatie en Onderhoud

Wij verzorgen reparatie en onderhoud van voertuigen. Wij gebruiken Uw gegevens om die services uit te voeren en er voor te zorgen dat deze tijdig worden uitgevoerd. Daarom kunnen wij op eigen initiatief contact opnemen, ook in het kader van klanttevredenheid voor en/of na het uitvoeren van deze services.

Verhuur & Leasing

Wij verhuren en financieren voertuigen. Wij gebruiken Uw gegevens om ter zake overeenkomsten met U te sluiten en deze uit te voeren en de service te bieden die U van ons mag verwachten.

Connected Services

Met het product Connected Services leveren wij U aan de hand van data die aan boord van de aangesloten voertuigen worden verzameld, geautomatiseerde tachograafrapporten, diagnoses op afstand en chauffeurscoaching. De verzamelde data bevatten soms persoonsgegevens van de chauffeurs die de Scania trucks besturen. Ook gebruiken wij persoonsgegevens van de chauffeurs om contact op te nemen met de chauffeurs om hen te helpen hun brandstofverbruik te verminderen, de bedrijfstijd van hun voertuig te optimaliseren en zo veilig mogelijk te rijden.

Premium Services

Via onze dienstverlening Premium Services worden de gecontracteerde voertuigen onderhouden en eventueel, indien gecontracteerd, gerepareerd. Wij gebruiken Connected Services voor het uitlezen van het gecontracteerde voertuig om onderhoud te plannen en eventuele technische problemen in een vroeg stadium te detecteren zodat onnodige stilstand kan worden voorkomen.

Training & Opleidingen

Wij verzorgen trainingen en opleidingen. Wij gebruiken Uw gegevens om ter zake overeenkomsten met U te sluiten en deze uit te voeren. Ook geven we Uw  gegevens en/of van degene die de training/opleiding volgt in bepaalde gevallen ook aan certificerings- en overheidsinstellingen door.

Verzekeringen

Wij verzorgen verzekeringsservices. Daarvoor moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar waarbij U via ons een verzekering hebt afgesloten en/of in het kader van de afwikkeling van schade.

Assistance

Wij verzorgen pechhulp onderweg indien U onverhoopt met Uw voertuig bent gestrand als gevolg van een technisch mankement of schade. Daarvoor gebruiken we Uw gegevens om contact met U te onderhouden tijdens de pechcase teneinde U zo snel mogelijk weer op weg te helpen.  Wij leggen in onze systemen  vast wat er tijdens de pechcase gebeurd.

Deelt Scania  mijn gegevens met derden en waarom?

Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Daarom komt het voor dat we Uw gegevens geheel of gedeeltelijk opslaan bij of delen met Scania onderdelen te Zweden of met vertrouwde zakelijke partners die ons bijstaan. Daarbij gaat het om:

a.Scania-onderdelen binnen en buiten Scania

We wisselen gegevens uit binnen de onderdelen van Scania  of Scania onderdelen daarbuiten om redenen die te maken hebben met centrale bedrijfsvoering, wet- en regelgeving of rapportages en/of de verkoop van producten en diensten voor andere Scania onderdelen.

b.Overheidsinstanties

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan de desbetreffende instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan of witwaspraktijken te voorkomen.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om Uw gegevens met externe partijen te delen, waaronder:

Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, zoals de belastingdienst.

       -            Justitiële instanties zoals de politie, openbaar aanklagers en rechtbanken.

Juristen, bijvoorbeeld in geval van een faillissement of ten behoeve van incasso van       onze facturen en bedrijfsaccountants

c.Dienstverleners die voor Scania Benelux werken

Soms schakelen wij andere bedrijven in om ons te helpen met het leveren van onze      diensten. Deze bedrijven hebben soms toegang tot Uw gegevens nodig om de werkzaamheden namens ons te kunnen uitvoeren, maar mogen deze gegevens niet bekend             maken of voor andere doeleinden gebruiken. Dienstverleners ondersteunen ons onder meer op het gebied van:

Verrichten en verwerkingen van betalingen;
Incasso;
Onderhoud aan Scania voertuigen;
ICT-beheer en hosting van web omgevingen;
Het ontwerp en onderhouden van internettools en webapplicaties;
Marketingactiviteiten, evenementen of de communicatie met relaties;
Het opstellen van rapportages en statistieken;
Het verrichten van onderzoek naar schadegevallen- en oorzaken;
Plaatsing van advertenties in apps, op websites en op sociale media;
Bezorging van producten.

In die gevallen waarin we Uw gegevens binnen Scania-onderdelen of met onze zakelijke partners delen, zorgen we ervoor dat zij alleen toegang hebben tot (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk en dat zij Uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen als wij doen. Tevens sluiten wij daarvoor zogenaamde verwerkersovereenkomsten met name bedoelt om Uw belangen te beschermen.

Wanneer we Uw persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen.

We zullen Uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Scania is een internationale onderneming die in meer dan 100 landen actief is. Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Daarom kunnen we er van tijd tot tijd voor kiezen al Uw gegevens of een gedeelte ervan zowel binnen als buiten de Europese Unie te verwerken. Daarbij voldoen we altijd aan de bestaande regelgeving en zorgen we ervoor dat er op een veilige manier met Uw gegevens wordt omgegaan. Wanneer Uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt dit aan de hand van interne of externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder EU-standaardcontractbepalingen of het EU/VS-privacyschild (EU-US Privacy Shield).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We mogen Uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Na deze periode kijken we naar haalbare oplossingen zoals archivering of vernietiging. Voor sollicitanten geldt dat wij gegevens maximaal vier weken bewaren na het vervullen van de betreffende vacature, behalve indien de sollicitant ons toestemming geeft om zijn gegevens gedurende maximaal 1 jaar in portefeuille te houden ten behoeve van het vervullen van toekomstige of andere vacatures waarna die gegevens na verloop van een jaar alsnog zullen worden verwijderd

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens, en we zullen alle redelijke wettige, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonlijke gegevens die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang.

Afhankelijk van de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten verbeteren we onze beveiligingsmaatregelen voortdurend.

Wanneer Uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt dit aan de hand van interne of externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder EU-standaardcontractbepalingen of het EU/VS-privacyschild (EU-US Privacy Shield).

Wat zijn mijn rechten?

a.Recht van toegang

U kunt kosteloos een uittreksel aanvragen waarop U kunt zien welke persoonlijke gegevens we met betrekking tot U verwerken.                    

Dit uittreksel wordt verzonden naar het adres dat in onze systemen staat geregistreerd. U kunt er ook voor kiezen om het – na legitimatie – op een Scania vestiging op te komen halen.

b.Recht van rectificatie

U hebt het recht om Uw gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we altijd over de juiste informatie beschikken.

c.Recht van verwijdering

In de volgende gevallen kunt U Uw persoonlijke gegevens per direct laten verwijderen:

wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld;
wanneer de verwerking uitsluitend is gebaseerd op jouw toestemming en jij jouw toestemming intrekt; wanneer jij bijvoorbeeld je sollicitatie intrekt;
wanneer het wettelijk is vereist om de gegevens te verwijderen.

d.Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van Uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketing. Dat is een absoluut recht, dus zodra U bezwaar maakt, stoppen we met het verdere gebruik van Uw gegevens voor rechtstreekse marketing.

Ook hebt U het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van Uw gegevens in het kader van een legitiem belang. Indien U bezwaar maakt, dient U in detail aan te geven waartegen U bezwaar maakt en waarom.

Wij moeten dan overtuigende legitieme redenen voor het verwerken aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van U overstijgen, of laten zien dat we de gegevens verwerken voor het vaststellen, doen gelden of weerleggen van wettelijke aanspraken.

e.Recht van restrictie

U hebt het recht om te verzoeken om een tijdelijke beperking op het verwerken van Uw gegevens. Dat kan in de volgende gevallen:

wanneer U van mening bent dat Uw gegevens onjuist zijn en U ons  daarom hebt verzocht deze gegevens te corrigeren;
terwijl wij Uw gegevens valideren, kunt U ons vragen om het verwerken van Uw gegevens te beperken;

wanneer de gegevens onrechtmatig worden verwerkt en U niet wilt dat Uw gegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan verzoekt of het gebruik van Uw gegevens kan worden beperkt;
wanneer U Uw gegevens nodig hebt om wettelijke aanspraken vast te kunnen stellen, te kunnen doen gelden of te kunnen weerleggen, zelfs wanneer wij Uw  gegevens niet langer hoeven te verwerken.

f.Recht van gegevens portabiliteit

U hebt het recht om de gegevens die U aan ons hebt toevertrouwd op te vragen om elders te gebruiken. Dit recht is alleen van toepassing wanneer onze verwerking van Uw gegevens is gebaseerd op de wettelijke grond dat U ons toestemming hebt verleend om deze gegevens te verwerken of wanneer U een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Wij zullen aan Uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan Uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van Uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar ons mailadres  BNL.GDPR@Scania.com.  Vergeet niet om op uw  kopie van het  identiteitsbewijs uw identificatienummer onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken, voordat U deze meestuurt. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door Uw browser op de harde schijf van Uw computer of op Uw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Zo herkennen we U automatisch bij Uw volgende bezoek. Ook kunnen wij hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten.

Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen, informeren we U hierover en vragen we Uw toestemming. Pas nadat U toestemming hebt gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Deze toestemming kunt U op elk willekeurig moment weer aanpassen, door naar de cookie instellingen te gaan.

Voor verdere informatie over het gebruik van cookies en jouw rechten klik hier.

Heeft het gevolgen als ik mijn persoonsgegevens niet verstrek?

Het niet verstrekken van de persoonsgegevens die wij op grond van een contractuele en/of wettelijke verplichting verwerken, heeft mogelijk tot gevolg dat wij onze diensten en producten niet of niet volledig kunnen leveren.

Hoe neem ik contact op met Scania?

Wanneer U denkt dat Uw gegevens in strijd met huidige regelgeving worden verwerkt, verzoeken we U om dit zo snel mogelijk te melden. U kunt altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een afspraak maken met Uw Scania-vertegenwoordiger.

De functionaris gegevensbescherming is als volgt te bereiken:

E-mail:                  BNL.GDPR@Scania.com

Telefoon:            0031 (0) 765254000

Postadres:          Scania in Nederland:

                                Scania Nederland B.V. / Scania Finance Nederland B.V. / Scania Insurance B.V.

                                t.a.v. Risk and Compliance

                                Postbus 9598

                                4801 LN BREDA

                                Nederland

 

                               Scania in Belgie:

                                Scania Belgium N.V./S.A. / Scania Finance Belgium N.V./S.A.

                                t.a.v. Risk and Compliance

                               A. Osslaan 1, Bus 28

                               1120 BRUSSEL (N-O-H)

                               Belgiië

                              Scania in Luxemburg:

                              Scania Luxembourg S.A. / Scania Finance Luxembourg S.A.

                               t.a.v. Risk and Compliance

                               Rue Gabriel Lippmann 23

                                L-5365  MUNSBACH

                               Luxemburg

Natuurlijk helpen wij U graag verder als U klachten hebt over de verwerking van Uw gegevens. Mocht U desondanks een klacht hebben over ons gebruik van Uw gegevens, dan heeft U op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in Uw land.